Kancelaria Notarialna Notariusz Ireneusz Załuski
Kancelaria Notarialna          Notariusz Ireneusz Załuski

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

 

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

 

"Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów".

 

Ponadto notariusz udziela bezpłatnej informacji odnośnie do dokonywanych czynności notarialnych.